สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.๑)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สถ.ศพด.) จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามเอกสารนี้